INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Od dnia 18 kwietnia 2018r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze „unijnej” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany będzie pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Od dnia 18 października 2018r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń będzie odbywać się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.