OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: DOSTAWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU HOTELOWEGO DO ZARZąDZANIA OśRODKAMI SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYMI ORAZ HOTELAMI NALEżąCYMI DO CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH.

Przedmiotem zamówienia jest sprawa nr 8/WA/PN/2018 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającye postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa informatycznego systemu hotelowego do zarządzania ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi oraz hotelami należącymi do Centrum Usług Logistycznych.

dialog_techniczny_nr_8wapn2018.pdf

opz_system_hotelowy.pdf

regulamin_przeprowadzania_dialogu_technicznego.pdf

szczegoly_licencje.pdf